Pesti Egyházmegye
 
1%

1%

 
Menü
Pesti Egyházmegye
Pesti Egyházmegye Gyülekezetei
Budapest- Zuglói Evangélikus Egyházközség
 

Budapest- Zuglói Evangélikus Egyházközség

Gyülekezetünk nyilvántartott lélekszáma 1300 fő, de Zugló népességét figyelembe véve legalább 3000 evangélikus él a kerületben. Vasárnaponként három helyen tartunk istentiszteletet: a rákosfalvai református templomban, a Gyarmat utcai kápolnában és a Lőcsei úti templomunkban. Az istentiszteletek látogatottsága jónak mondható. Sok hétközi alkalmat tartunk. Öt különböző csoportnak bibliaórát: gyülekezet részére heti két csoportban, felnőttek részére kéthetente, presbiterek és fiatal felnőttek részére havonta. A fiataloknak és gyermekeknek heti rendszerességgel tartunk gimnazista és egyetemista ifjúsági órát, több csoportban hittan- és konfirmációs órát, cserkészetet, óvodai hittant, a vasárnapi istentisztelettel párhuzamosan gyermekbibliakört. A lelkészházaspárnak a gyülekezeti munka minden területén nagy segítséget jelentenek a Teológiát levelező szakon elvégzett gyülekezeti munkatársak és az önkéntes szolgálatvállalók.

A zenei élet különösen fontos a gyülekezet számára. Finta Gergely orgonaművész kántorunk a színvonalas vasárnapi orgonajáték, valamint a hangszeres és vokális zenei betétek szervezése mellett különböző hangversenyekre kiváló művészek meghívásáról is gondoskodik. Az Ádventi Zenés Áhítatokat a Teológiával közösen szervezi már hat éve, félévente pedig önálló orgonaestet is ad előre meghirdetett jótékonysági céllal. Gyülekezetünknek van egy énekkara is, amit kilenc éven át Kapiné Detki Eszter vezetett, jelenleg azonban új karvezetőt keresünk. Különböző istentiszteleteken, hangversenyeken évente átlag 15 alkalommal szolgálnak, de hetente találkoznak énekkari próbákon.

A létszám és az alkalmak számának ismeretében talán furcsa jelenség, de mégis igen sok gyülekezetünkben a nehezen mozdítható ember, a nagyünnepi vagy vasárnapi evangélikus és a csak szolgáltatást elváró "papiros-keresztyén". A családok, fiatalok, gyermekek aktívabb bekapcsolása a gyülekezetbe a fővárosi létforma, a hétközi rengeteg elfoglaltság és a hétvégi szabadidő eltöltés széles lehetőségei miatt a lelkészek számára rengeteg energiát felemésztő feladat. Nem elég az alkalmakat vasárnaponként meghirdetni, hanem különböző plakátok, emlékeztető cédulák készítésével, sőt egyénenkénti telefonhívásokkal lehet csak eredményt elérni.

Ezért tartunk fontosnak minden olyan kezdeményezést, ami a lelki épülést és erősödést szolgálja. A már meglévő alkalmakon erre figyelve szeretnénk változtatni, ahol ez szükséges. A gyermekmunkában jól bevált a havonként egyszeri családi istentisztelet. Ebbe szeretnénk jobban bekapcsolni óvodás hittanosainkat és a kisgyermekes családokat. Egy baba-mama kör indítását is indokolja az a tény, hogy az átlagosnál több gyermeket kereszteltünk 2000-2001-ben, s negyedik gyermekünk születése kapcsán mi is ebbe a körbe tartozunk. Hittanosainknak minden évben szervezünk hittantábort az ország különböző részein, csakúgy mint fiataljainknak ifitábort. A fiatalok között végzett munka új lehetőségeként idén ifjúsági istentiszteleteket vezettünk be. A szeretetvendégségek vonzóbbá tételéért vendégeket hívunk: régi arcokat, akikkel jó újra találkozni, vagy ismert személyiségeket, akiknek bizonyságtétele fontos számunkra.

A megválasztott új presbitérium jó partner a tervezésben és a konkrét szolgálatokban. Többen vállalják gyülekezeti és ifjúsági bibliaórák, gyermekalkalmak vezetését, kórház- és beteglátogatást, gyülekezeti újság terjesztését, vagy éppen kertrendezést, templomtakarítást. De leginkább abban jelentenek nagy segítséget, hogy lehetőségeik szerint részt vesznek az alkalmakon, s másokat is buzdítanak, hívogatnak a gyülekezetbe. Ők is tudják, hogy nem csupán a lelkészeken múlik egy-egy alkalom "sikere", hanem sokkal inkább azokon, akik időt, fáradságot nem kímélve eljönnek, cselekvően közreműködnek, minden tőlük telhetőt megtesznek, mert éhezik és szomjazzák az igét, s szolgálni szeretnének. És még inkább azokon, akik - ha már többet nem is tudnak tenni, de lelki háttérként - imádságban hordozzák a gyülekezetet. Néhány idős presbiterünk aktívan végez ilyen imádságos háttérszolgálatot. Presbiterek és lelkészek együtt imádkozunk a jövőért, konkrétan azokért, akik még nem találták meg helyüket a gyülekezetben, akik még nem érzik szükségét a közösségnek. Közös reménységünk, hogy egyre többeknek megnyílik fülük a hallásra, felnyílik szemük a látásra, megmozdul lábuk az ige hallgatására és megnyílik ajkuk, megmozdul kezük Isten és emberek szolgálatára!

A lelki élet területeinek örömei és gondjai mellett különösen is nagy problémánk, hogy az idős, egyedülálló gyülekezeti tagok gondozása gyülekezeti szinten megoldhatatlan. Egyénenként néhányan vállalnak ilyen szolgálatot, de ez csak egy bizonyos határig lehetséges. Egyre erősebben vetődik fel presbiteri szinten is - a gyülekezet hagyományainak megfelelően - egy szeretetotthon építése. Ez természetesen csak közegyházi segítséggel valósulhatna meg, hiszen gyülekezetünknek nincsen egyetlen elvett ingatlanja sem, amelyért kárpótlást kérhetnénk. A Teológia közelsége azonban talán szintén indokolttá teszi egy öregotthon létesítését, amely a jövendő lelkészeinek gyakorlati felkészítését is szolgálná.

Itt érkeztünk el ahhoz a problémához, amely gyülekezetünket jellemzi: csak önfenntartásra tudunk berendezkedni, beruházásra már nem elég a gyülekezeti tagok éves hozzájárulása. Nagyobb felújítási munkákhoz a hosszú és céltudatos gyűjtés mellett országos egyházi segítségre és kölcsönfelvételre is szükségünk van. 1997-ben a templombelső felújítása terheinek kétharmad részét gyülekezetünk vállalta, de két éven keresztül fizettük a felvett kölcsön utáni törlesztő részleteket. A 2001-es év során kiderült, hogy hatalmas feladat áll a gyülekezet előtt. Már több éve terveztük, de egy felmérés során hirtelen szembesülnünk kellett azzal, hogy immár halaszthatatlan a templom- és parókiatető teljes felújítása a tetőlécek és cserepek nagyfokú elhasználódása, ezáltal a tetőszerkezet élet- és balesetveszélyessé válása miatt. A gyülekezet mindent megtett azért, hogy ez az erejét meghaladó munka elkészülhessen. A közegyházi és önkormányzati támogatás, valamint a Széchenyi Terv keretében megnyert pályázati összeg mellett gyülekezeti tagjaink adták a 11 millió forintért idén szeptemberre elkészült munka költségeinek 40 %-át. Ádvent 1. vasárnapján így méltóképpen ünnepelhetjük meg templomunk alapkőletételének 60. évfordulóját, s adhatunk hálát Istennek, hogy áldását adta fáradozásunkra. A jövő évre tervezzük a gyülekezeti terem padlózatának régen halasztódó felújítását. Nagyfokú elhasználódásában az is közrejátszott, hogy 1945-ben orosz katonák egy hétre "használatba vették", s lovakat tartottak benne. A több mint hatvan év alatt alig újították fel, s most már a teljes padlócsere javasolt. Hisszük, hogy Istenünk segítségével ez a tervünk is megvalósulhat.

Természetesen, bár mindezek égető gondok, mégis sokkal fontosabb a gyülekezet belső, lelki építkezése, az Istenbe vetett hit erősítése, az ige hirdetése. Templomépítő elődeink is ebből kapták az erőt, s gyülekezetünk a reménység gyülekezete maradt akkor is, amikor testileg, anyagilag reménytelennek látszott a tovább lépés. Az Istenbe vetett reménység horgonya - gyülekezetünk jelképe - azonban mindig erősnek bizonyult, mert biztos talajba kapaszkodott, s a nehézségek, kudarcok sodrása sem tudta kitépni helyéről.

Továbi információ: "Budapest- Zuglói Evangélikus Egyházközség":http://church.lutheran.hu/zuglo/

Társoldalak
Pesti Evangélikus Egyház Deák Téri Gyülekezet
Budapest- Fasori Evangélikus Egyházközség
Budapest-Ferencvárosi Evangélikus Egyházközség
Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség
Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség
Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség
 
Képek

 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster